واحد ورق سازی واحد ورق سازی

این واحد با استفاده از انواع کاغذهای تولیدی شرکت در ترکیب با کاغذهای وارداتی به تولید ورق‌های سه لایه و پنج لایه مقوایی B فلوت، C فلوت و E فلوت اقدام می‌نماید. واحد ورقسازی توانایی تولید ورق بر اساس سفارش مشتریان در عرض‌های مختلف تا عرض 220 سانتی متر و طول ورق نیز تا 350 سانتی متر را دارد.

این واحد نیز دارای آزمایشگاه مجهزی می‌باشد که اندازه‌گیری پارامترهایی چون مقاومت کنگره ECT ، لهیدگی لبه ورق و کنگرهFCT در آن انجام می‌گیرد.