واحد ورق سازی واحد ورق سازی

این واحد توانایی تولید ورق های  Bفلوت ، Cفلوت و پنج لایه را دارا می باشد که با ترکیبات مختلف ازجمله کاغذ (کرافت ،وایت تاپ ،تست لاینر و فلوتینگ) با عرض های مختلف 220-130cm.
این واحد دارای آزمایشگاه مجهز می باشد که اندازه گیری مقاومت ، لهیدگی لبه ورق و لهدیگی کنگره انجام   می شود .