واحد آزمايشگاه تصفیه خانه واحد آزمايشگاه تصفیه خانه

با توجه به تعهد به حفاظت محیط زیست و حفظ منابع آب این شرکت اقدام به ایجاد مدرنترین تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با خروجی استاندارد جهت مصارف کشاورزی کرده است.

توانمندي هاي عمده آزمايشگاه تصفیه خانه

نام آزمون رديف
آزمون های واحد تصفیه خانه
COD تعیین 1
BOD تعیین 2
TSS اندازه گیری 3
TDS اندازه گیری 4
تعیین سختی آب 5
PH تعیین 6
تعیین دما 7
اندازه گیری VFA 8
اندازه گیری Ash 9
تعیین میزان لجن SVI 10