واحد آزمایشگاه و كنترل كيفيت واحد آزمایشگاه و كنترل كيفيت

به منظور تحقق حصول اطمينان از کيفيت محصولات تحويل شده به مشتريان در تطابق با استانداردهاي کيفي مورد توافق با مشتري، اعتلاي نگرش کيفيت در سطح سازمان و گسترش دامنه خدمات آزمايشگاهي در مرحله اول به شرکت و سپس در سطح صنعت بسته بندی کشور همچنين تطبيق با نيازمندي هاي روز مشتريان نظام جامع كنترل کيفيت محصول در شرکت کاغذ کار کسری پايه گذاري شده است. کليه امور تست و آزمون وکنترل کيفيت در كارخانه تحت نظارت این واحد و زير نظر مديريت کارخانه فعاليت مي نمايد و رسالت آن براساس سياستهاي کلي شرکت ارتقاء سطح کيفي محصولات، جلب رضايت مشتري و در نتيجه افزايش توان رقابتي محصولات تولیدی  تعريف شده است.

توانمندي هاي عمده آزمايشگاه خطوط تولید


نام آزمون رديف
آزمون های بخش خمیر سازی
(consistency) تعیین غلظت 1
PHاندازه گیری 2
اندازه گیری دما 3
(Freeness) تعیین درجه روانی 4
کاغذ سازی
اندازه گیری گرماژ 1
اندازه گیری ضخامت 2
اندازه گیری  رطوبت 3
(Burst)تعیین مقاومت به ترکیدن 4
(CCT) تعیین مقاومت لبه کنگره 5
(CMT) تعیین مقاومت به لهیدگی سطحی 6
RCT(Md,Cd)تعیین مقاومت لبه کاغذ 7
(Tensile)تعیین مقاومت به کشش 8
ورق سازی
اندازه گیری گرماژ 1
(Burst)تعیین مقاومت به ترکیدن 2
(FCT)تعیین مقاومت به لهیدگی سطحی 3
(ECT) تعیین مقاومت  لبه کنگره 4
(A4) برش کاغذ تحریر
اندازه گیری گرماژ 1
اندازه گیری ضخامت 2
)Tensileتعیین مقاومت به کشش( 3
(Burst)تعیین مقاومت به ترکیدن 4
Brightnessتعیین 5
Whitenessتعیین 6
تعیین  Opacity 7
(Smoothness) تعیین صافی سطح 8